tel: +48 61 307 06 88 tel: +48 694 093 972

Pozwolenie zintegrowane - co to jest i kiedy jest wymagane

Działalność niektórych firm wymaga korzystania z instalacji, które mogą znacząco wpłynąć na lokalne środowisko. W takim wypadku przedsiębiorca musi uzyskać pozwolenie zintegrowane. Jest to dokument, który określa bezpieczne zasady funkcjonowania danej instalacji i wskazuje, jak należy chronić dostępne zasoby naturalne. Pozwolenie zintegrowane jest wydawane dla konkretnej instalacji, a nie dla całego zakładu. A kiedy należy się o nie ubiegać i kto je wydaje?

Czego dowiesz się na tej podstronie:
Proces wydania pozwolenia zintegrowanego


 1. Co to jest pozwolenie zintegrowane?
 2. Kiedy należy ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego?
 3. Jak wygląda proces wydania pozwolenia zintegrowanego?
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – wymagania
 5. Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?
 6. Jak długo wnioskujący musi czekać na wydanie pozwolenia zintegrowanego?
 7. Co to jest raport początkowy
 8. Przygotowanie raportu początkowego
 9. Jak długo jest ważne pozwolenie zintegrowane?
 10. Najlepsza dostępna technika BAT (Best available techniques)
 11. Jak bez problemów uzyskać pozwolenie zintegrowane?


Dlaczego warto wybrać naszą firmę?

Liczby przemawiają na naszą korzyść:

> 10

lat doświadczenia

> 1326

zadowolonych klientów

100%

pozytywnych opinii


Co to jest pozwolenie zintegrowane?


Pozwolenie zintegrowane to dokument wprowadzony na podstawie Dyrektywy Unii Europejskiej nr 96/61/WE, która została wydana w 1996 roku. Pozwolenie zintegrowane to dokument w formie licencji i najczęściej jest wydawane na prowadzenie działalności przemysłowej związanej z hodowlą zwierząt, gospodarką odpadami lub procesami produkcyjnymi, w których trakcie dochodzi do emisji hałasu i zanieczyszczeń. Pozwolenie zintegrowane zostało wdrożone, aby zastąpić dotychczas obowiązujące cząstkowe pozwolenia środowiskowe. Pozwolenie zintegrowane jest niezbędne w przypadku instalacji, które zaliczają się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości.

Kiedy należy ubiegać się o wydanie pozwolenia zintegrowanego?


Ustawodawca dokładnie określa, w jakich przypadkach pozwolenie zintegrowane jest niezbędne. Wniosek o wydanie tego dokumentu powinny wypełnić firmy, które chcą korzystać z instalacji służących do:

 • wytwarzania energii i paliw
 • produkcji i obróbki metali
 • przetwarzania surowców skalnych
 • produkcji nawozów, środków ochrony roślin i innych substancji chemicznych
 • przetwarzania, magazynowania i składowania odpadów
 • produkcji papieru, płyt wiórowych, pilśniowych i OSB

Pozwolenia zintegrowanego wymagają także instalacje wykorzystywane podczas hodowania i zabijania zwierząt oraz w przemyśle mleczarskim. Szczegółowe informacje na temat tego, kto potrzebuje wspomnianego dokumentu, można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

Jak wygląda proces wydania pozwolenia zintegrowanego?

Pozwolenia zintegrowane informacje


Podmiot, który ubiega się o pozwolenie zintegrowane, powinien złożyć wniosek w odpowiednim urzędzie. Wniosek musi spełniać określone wymagania i należy do niego dołączyć również raport początkowy, który powinien zostać sporządzony przez osobę posiadającą rozległą wiedzę w danym obszarze. Wniosek należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z zapisem dokumentu w postaci elektronicznej na elektronicznym nośniku danych. Podmiot składający wniosek musi również uiścić opłatę rejestracyjną w wyznaczonym przez ustawodawcę terminie.

Zbyt skomplikowane? Załatwimy to za Ciebie - sporządzimy raport początkowy, wypełnimy wniosek i kompleksowo zajmiemy się Tobą oraz Twoją firmą. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej - +48 61 307 06 88


Doświadczenie
Działamy od 2012 roku!
Pasja
Lubimy to, co robimy
Elastyczność
Indywidualne podejście
Grupa ekspertów
Wysoko wykwalifikowana kadra


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego – wymagania


Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego to bardzo obszerny dokument, który składa się z części formalnej i operacyjnej. Podmiot musi dokładnie przedstawić zakres prowadzonej działalności oraz charakterystykę wykorzystywanych instalacji. We wniosku trzeba wskazać między innymi obszar, w jakim instalacja będzie oddziaływała na środowisko, analizę wariantów pracy instalacji, sposoby dokonywania pomiarów i prowadzenia monitoringu oraz najlepsze dostępne techniki i metody zapobiegania szkodliwej emisji.

Kto wydaje pozwolenia zintegrowane?


Pozwolenie zintegrowane może wydać marszałek województwa lub starosta. Do urzędu marszałkowskiego należy się zgłosić, gdy instalacja może znacząco oddziaływać na środowisko, jest elementem regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów lub wniosek dotyczy odpadów innych niż wydobywczych wytworzonych w miejscu poszukiwania. W pozostałych przypadkach decyzję wydaje starosta.

Jak długo wnioskujący musi czekać na wydanie pozwolenia zintegrowanego?


Urząd powinien wydać pozwolenie zintegrowane w terminie do 6 miesięcy. Jednak okres ten może się wydłużyć ze względu na konieczność uzyskania ekspertyz, opinii i uzgodnień. Dodatkowo wnioskodawca może też zostać poproszony o uzupełnienie wniosku lub poprawienie niektórych danych i wówczas okres oczekiwania na pozwolenie zintegrowane również ulegnie przedłużeniu.

Co to jest raport początkowy


Raport początkowy to szczegółowe sprawozdanie, które trzeba dołączyć do wniosku o pozwolenie zintegrowane. Ten dokument powinien zawierać informacje o działalności prowadzonej na terenie zakładu, listę niebezpiecznych substancji, które są w ramach tej działalności produkowane, wykorzystywane lub uwalniane oraz stan zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych wspomnianymi substancjami.

Przygotowanie raportu początkowego


Raport początkowy przygotowywany jest tylko wtedy, gdy zachodzi ryzyko zanieczyszczenia lokalnego środowiska w wyniku oddziaływania na nie określonych substancji. Do jego sporządzenia konieczne jest ustalenie źródeł zanieczyszczenia, pobranie próbek i przeprowadzenie analiz laboratoryjnych.

Jak długo jest ważne pozwolenie zintegrowane?

Przygotowanie raportu początkowego


Pozwolenie zintegrowane jest wydawane bezterminowo. Jednak na wniosek podmiotu wykonującego daną działalność można ustalić termin ważności pozwolenia. Dodatkowo wspomniany dokument może wygasnąć w ściśle określonych przez ustawodawcę okolicznościach.

Warto podkreślić, że pozwolenie zintegrowane może zostać także cofnięte, jeśli firma nie wywiąże się ze swoich zobowiązań lub w wyniku zmiany przepisów o ochronie środowiska. W niektórych przypadkach po cofnięciu pozwolenia zintegrowanego przedsiębiorca będzie mógł otrzymać stosowne odszkodowanie.

Nie masz czasu lub chęci na takie tematy? Załatwimy to za Ciebie - stały outsourcing środowiskowy dla firm oraz całościowa obsługa procesu inwestycyjnego. Zadzwoń do nas i dowiedz się więcej - +48 61 307 06 88


Najlepsza dostępna technika BAT (Best available techniques)


BAT to standard służący określeniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla dużych zakładów przemysłowych działających na terenie Unii Europejskiej (zgodnie z dyrektywą IPPC nr 96/61/WE z 24 września 1996 r. dot. zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli). BAT jest skrótem od Best available techniques, co oznacza Najlepsze dostępne techniki. Najlepsza dostępna technika BAT to termin oznaczający najbardziej efektywny i zaawansowany poziom technologii i metod, z których korzysta dany podmiot, aby ograniczyć emisję szkodliwych substancji lub ich wpływ na środowisko naturalne. Proces wyboru konkretnej techniki oraz jego uzasadnienie powinny znaleźć się we wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego.

Instalacje, których pozwolenia zintegrowane dotyczą, nie mogą powodować przekroczenia granicznych wielkości emisyjnych. Graniczne wielkości emisyjne to najwyższe wielkości emisji, występujące przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych technik lub ich kombinacji, uzyskiwane w normalnych warunkach eksploatacji.

Informacje dotyczące najlepszych możliwych technik, konkluzje BAT oraz dokumenty referencyjne BAT można znaleźć w zbiorze, który tworzy Minister Ochrony Środowiska. Aby uzyskać dostęp do tego zbioru, zainteresowany podmiot powinien złożyć odpowiedni wniosek do urzędu.

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane?


Skontaktuj się z nami i poznaj ofertę dla Ciebie i Twojej firmy! Dopełnimy wszystkich niezbędnych formalności oraz sporządzimy wymaganą dokumentację - wszystkim się zajmiemy.

Chcesz uzyskać pozwolenie zintegrowane? Zadzwoń do nas! tel: 61 307 06 88

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest kluczowe dla przedsiębiorstw prowadzących działalność mającą wpływ na środowisko. Pozwolenie to reguluje warunki, jakie należy spełnić podczas eksploatacji instalacji oraz określa dopuszczalne normy emisji substancji zanieczyszczających do powietrza, wody lub gruntu. Bez uzyskania odpowiednich pozwoleń przedsiębiorstwo nie może prowadzić działalności, a ich brak grozi odpowiedzialnością karną i finansową oraz poważnymi konsekwencjami dla środowiska i zdrowia ludzi.