tel: +48 61 307 06 88 tel: +48 694 093 972

Dokumentacje z zakresu ochrony środowiska

Świadczony przez nas szeroki wachlarz usług skierowany jest zarówno do przemysłu, biur projektowych, jak i administracji rządowej oraz samorządowej. Specjalizujemy się przede wszystkim w przygotowaniu dokumentacji środowiskowych, niezbędnych dla uzyskania przez podmioty gospodarcze wymaganych prawem decyzji administracyjnych. Oferujemy pomoc w procesie inwestycyjnym poprzez uzyskanie w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia dla nowo projektowanych inwestycji.


Pozwolenia zintegrowane

 • Pozwolenia zintegrowane – wymagane dla instalacji wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.).


Odpady

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Ochrony Środowiska wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.
 • Zezwolenie na zbieranie odpadów – decyzji zezwalającej na zbieranie odpadów wymaga gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, w tym wstępne sortowanie nie powodujące zmiany klasyfikacji odpadów.
 • Zezwolenie na przetwarzanie odpadów – rozumie się to procesy odzysku lub unieszkodliwiania.
 • Kompleksowa obsługa BDO - sporządzanie BDO według nowych zasad, sprawozdania roczne BDO


Powietrze • Pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza – zgodnie z art. 220 Prawa ochrony środowiska wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji wymaga pozwolenia.
 • Zgłoszenia instalacji nie wymagających pozwolenia – instalacje, z których wprowadzanie do powietrza gazów lub pyłów z instalacji nie wymaga pozwolenia a jedynie zgłoszenia określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. nr 130 z dnia 20 lipca 2010 r.).

Woda

 • Operaty wodnoprawne na pobór wody – zgodnie z Prawem wodnym pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na szczególne korzystanie z wód, czyli pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m 3 na dobę.

Ścieki


Hałas

 • Dokumentacja do wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na emisję hałasu do środowiska – decyzja określająca dopuszczalną emisję hałasu do środowiska wymagana jest tylko w przypadku, gdy emisja hałasu przekracza dopuszczalne wartości określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Inwestycje

 • Sporządzanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – raport o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko wymagany jest dla wszystkich inwestycji wymienionych w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia – karty informacyjne przedsięwzięcia wymagane są dla wszystkich inwestycji wymienionych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych – sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznych oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2011 r.

Inwentaryzacje drzew i krzewówŚwiadczymy usługi z zakresu podstawowej inwentaryzacji drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki. Inwentaryzacja może być podstawą do przygotowania wniosku o wycinkę drzew i krzewów lub zgłoszenia zgodnego z obowiązującą Ustawą O ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 poz.1452.). Poza tym mamy doświadczenie w opiniowaniu wniosków i zgłoszeń związanych z zamiarem usunięcia drzew pod kątem ich stanu fitosanitarnego i zasadności wycinki.